വേറിട്ടൊരു ചമ്മന്തി ! ചോറും കഞ്ഞിയും വേഗത്തിൽ കാലിയാകും !!

വേറിട്ടൊരു ചമ്മന്തി ! ചോറും കഞ്ഞിയും വേഗത്തിൽ കാലിയാകും !!, ചോറും കഞ്ഞിയും പപ്പടവും ചമ്മന്തിയും കൂട്ടി രുചിയായി കഴിക്കുന്നവരാണ് മലയാളികളേറെയും. അപ്പോൾ പപ്പടവും ചമ്മന്തിയും ഒരുമിച്ചാക്കി വേറിട്ടൊരു വിഭവം തയ്യാറാക്കി നോക്കിയാലോ?! പാത്രം കാലിയാകുന്ന വഴി അറിയില്ല. ഫുഡ് സൂക്ക് ഇത്തവണ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് “പപ്പട ചമ്മന്തി” എന്ന പുത്തൻ വിഭവമാണ്. എല്ലാ വീട്ടിലും എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാം ! ചേരുവകൾ: വെളിച്ചെണ്ണ – 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പപ്പടം – 3 […]

വേറിട്ടൊരു ചമ്മന്തി ! ചോറും കഞ്ഞിയും വേഗത്തിൽ കാലിയാകും !!

വേറിട്ടൊരു ചമ്മന്തി ! ചോറും കഞ്ഞിയും വേഗത്തിൽ കാലിയാകും !!, ചോറും കഞ്ഞിയും പപ്പടവും ചമ്മന്തിയും കൂട്ടി രുചിയായി കഴിക്കുന്നവരാണ് മലയാളികളേറെയും. അപ്പോൾ പപ്പടവും ചമ്മന്തിയും ഒരുമിച്ചാക്കി വേറിട്ടൊരു വിഭവം തയ്യാറാക്കി നോക്കിയാലോ?! പാത്രം കാലിയാകുന്ന വഴി അറിയില്ല. ഫുഡ് സൂക്ക് ഇത്തവണ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് “പപ്പട ചമ്മന്തി” എന്ന പുത്തൻ വിഭവമാണ്. എല്ലാ വീട്ടിലും എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാം ! ചേരുവകൾ: വെളിച്ചെണ്ണ – 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പപ്പടം – 3 […]

വേറിട്ടൊരു ചമ്മന്തി ! ചോറും കഞ്ഞിയും വേഗത്തിൽ കാലിയാകും !!

വേറിട്ടൊരു ചമ്മന്തി ! ചോറും കഞ്ഞിയും വേഗത്തിൽ കാലിയാകും !!, ചോറും കഞ്ഞിയും പപ്പടവും ചമ്മന്തിയും കൂട്ടി രുചിയായി കഴിക്കുന്നവരാണ് മലയാളികളേറെയും. അപ്പോൾ പപ്പടവും ചമ്മന്തിയും ഒരുമിച്ചാക്കി വേറിട്ടൊരു വിഭവം തയ്യാറാക്കി നോക്കിയാലോ?! പാത്രം കാലിയാകുന്ന വഴി അറിയില്ല. ഫുഡ് സൂക്ക് ഇത്തവണ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് “പപ്പട ചമ്മന്തി” എന്ന പുത്തൻ വിഭവമാണ്. എല്ലാ വീട്ടിലും എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാം ! ചേരുവകൾ: വെളിച്ചെണ്ണ – 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പപ്പടം – 3 […]

വേറിട്ടൊരു ചമ്മന്തി ! ചോറും കഞ്ഞിയും വേഗത്തിൽ കാലിയാകും !!

വേറിട്ടൊരു ചമ്മന്തി ! ചോറും കഞ്ഞിയും വേഗത്തിൽ കാലിയാകും !!, ചോറും കഞ്ഞിയും പപ്പടവും ചമ്മന്തിയും കൂട്ടി രുചിയായി കഴിക്കുന്നവരാണ് മലയാളികളേറെയും. അപ്പോൾ പപ്പടവും ചമ്മന്തിയും ഒരുമിച്ചാക്കി വേറിട്ടൊരു വിഭവം തയ്യാറാക്കി നോക്കിയാലോ?! പാത്രം കാലിയാകുന്ന വഴി അറിയില്ല. ഫുഡ് സൂക്ക് ഇത്തവണ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് “പപ്പട ചമ്മന്തി” എന്ന പുത്തൻ വിഭവമാണ്. എല്ലാ വീട്ടിലും എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാം ! ചേരുവകൾ: വെളിച്ചെണ്ണ – 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പപ്പടം – 3 […]

മത്തി ഫ്രൈ ഇനി വേറെ ലെവൽ !! തയ്യാറാക്കാം ‘കരി മൊരി പൊരി മത്തി’

മത്തി ഫ്രൈ ഇനി വേറെ ലെവൽ !! തയ്യാറാക്കാം ‘കരി മൊരി പൊരി മത്തി’ നല്ല മൊരിഞ്ഞ ചൂട് മത്തി ഫ്രൈ ചോറിന്റെയും കപ്പയുടെയും കൂടെ കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത മലയാളികൾ ചുരുക്കം. ഇത്തവണ മത്തി ഫ്രൈ ഒരു പുത്തൻ രുചിയിൽ തയ്യാറാക്കാം. ചേരുവകൾ : മത്തി – 6 എണ്ണം ( മുഴുവനായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയത് ) മഞ്ഞൾപൊടി – 1 ടീസ്പൂൺ മുളകുപൊടി – 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺ ഫ്ലോർ – 2 ടേബിൾ […]

മത്തി ഫ്രൈ ഇനി വേറെ ലെവൽ !! തയ്യാറാക്കാം ‘കരി മൊരി പൊരി മത്തി’

മത്തി ഫ്രൈ ഇനി വേറെ ലെവൽ !! തയ്യാറാക്കാം ‘കരി മൊരി പൊരി മത്തി’ നല്ല മൊരിഞ്ഞ ചൂട് മത്തി ഫ്രൈ ചോറിന്റെയും കപ്പയുടെയും കൂടെ കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത മലയാളികൾ ചുരുക്കം. ഇത്തവണ മത്തി ഫ്രൈ ഒരു പുത്തൻ രുചിയിൽ തയ്യാറാക്കാം. ചേരുവകൾ : മത്തി – 6 എണ്ണം ( മുഴുവനായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയത് ) മഞ്ഞൾപൊടി – 1 ടീസ്പൂൺ മുളകുപൊടി – 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺ ഫ്ലോർ – 2 ടേബിൾ […]

മത്തി ഫ്രൈ ഇനി വേറെ ലെവൽ !! തയ്യാറാക്കാം ‘കരി മൊരി പൊരി മത്തി’

മത്തി ഫ്രൈ ഇനി വേറെ ലെവൽ !! തയ്യാറാക്കാം ‘കരി മൊരി പൊരി മത്തി’ നല്ല മൊരിഞ്ഞ ചൂട് മത്തി ഫ്രൈ ചോറിന്റെയും കപ്പയുടെയും കൂടെ കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത മലയാളികൾ ചുരുക്കം. ഇത്തവണ മത്തി ഫ്രൈ ഒരു പുത്തൻ രുചിയിൽ തയ്യാറാക്കാം. ചേരുവകൾ : മത്തി – 6 എണ്ണം ( മുഴുവനായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയത് ) മഞ്ഞൾപൊടി – 1 ടീസ്പൂൺ മുളകുപൊടി – 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺ ഫ്ലോർ – 2 ടേബിൾ […]

മത്തി ഫ്രൈ ഇനി വേറെ ലെവൽ !! തയ്യാറാക്കാം ‘കരി മൊരി പൊരി മത്തി’

മത്തി ഫ്രൈ ഇനി വേറെ ലെവൽ !! തയ്യാറാക്കാം ‘കരി മൊരി പൊരി മത്തി’ നല്ല മൊരിഞ്ഞ ചൂട് മത്തി ഫ്രൈ ചോറിന്റെയും കപ്പയുടെയും കൂടെ കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത മലയാളികൾ ചുരുക്കം. ഇത്തവണ മത്തി ഫ്രൈ ഒരു പുത്തൻ രുചിയിൽ തയ്യാറാക്കാം. ചേരുവകൾ : മത്തി – 6 എണ്ണം ( മുഴുവനായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയത് ) മഞ്ഞൾപൊടി – 1 ടീസ്പൂൺ മുളകുപൊടി – 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺ ഫ്ലോർ – 2 ടേബിൾ […]

മത്തി ഫ്രൈ ഇനി വേറെ ലെവൽ !! തയ്യാറാക്കാം ‘കരി മൊരി പൊരി മത്തി’

മത്തി ഫ്രൈ ഇനി വേറെ ലെവൽ !! തയ്യാറാക്കാം ‘കരി മൊരി പൊരി മത്തി’ നല്ല മൊരിഞ്ഞ ചൂട് മത്തി ഫ്രൈ ചോറിന്റെയും കപ്പയുടെയും കൂടെ കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത മലയാളികൾ ചുരുക്കം. ഇത്തവണ മത്തി ഫ്രൈ ഒരു പുത്തൻ രുചിയിൽ തയ്യാറാക്കാം. ചേരുവകൾ : മത്തി – 6 എണ്ണം ( മുഴുവനായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയത് ) മഞ്ഞൾപൊടി – 1 ടീസ്പൂൺ മുളകുപൊടി – 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺ ഫ്ലോർ – 2 ടേബിൾ […]

വേറിട്ടൊരു ചമ്മന്തി ! ചോറും കഞ്ഞിയും വേഗത്തിൽ കാലിയാകും !!

വേറിട്ടൊരു ചമ്മന്തി ! ചോറും കഞ്ഞിയും വേഗത്തിൽ കാലിയാകും !!, ചോറും കഞ്ഞിയും പപ്പടവും ചമ്മന്തിയും കൂട്ടി രുചിയായി കഴിക്കുന്നവരാണ് മലയാളികളേറെയും. അപ്പോൾ പപ്പടവും ചമ്മന്തിയും ഒരുമിച്ചാക്കി വേറിട്ടൊരു വിഭവം തയ്യാറാക്കി നോക്കിയാലോ?! പാത്രം കാലിയാകുന്ന വഴി അറിയില്ല. ഫുഡ് സൂക്ക് ഇത്തവണ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് “പപ്പട ചമ്മന്തി” എന്ന പുത്തൻ വിഭവമാണ്. എല്ലാ വീട്ടിലും എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാം ! ചേരുവകൾ: വെളിച്ചെണ്ണ – 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പപ്പടം – 3 […]